ACTIVITEITENOVERZICHT

Doelen Yalla Foundation

 • Mogelijkheden vergroten tot het versneld opbouwen van een relevant sociaal EN PROFESSIONEEL netwerk voor de nieuwkomer (vrijwilligers, vrienden, vrijwilligerswerk, ervaringsplekken en werk)
 • Versterken van de eigen kracht en motivatie van de nieuwkomers om een betekenisvol leven op te bouwen in Nederland, waardoor iemand op kan klimmen op de participatieladder
 • Verkleining van de kloof tussen nieuwkomers en autochtonen (wederzijds begrip vergroten)
 • De verwelkomende maatschappij en sociale cohesie aanjagen in de stad, en rondom huisvestingsplekken in het bijzonder

Alles met als doel: integratiekansen vergroten / verbeteren. Yalla Foundation wil daarom actief blijven bouwen aan online én offline communities, blijven informeren en verbinden van partijen, en kijken waar we invloed kunnen uitoefen om obstakels te omzeilen of weg te nemen. We hanteren daarbij een sterke en verbindende en op individuele hulp en toenadering gebaseerde on- en offline strategie. We werken altijd samen met nieuwkomers van verschillende nationaliteiten in de stad, omdat we ervan uitgaan dat zonder wederzijds begrip en ‘ingroup’ bijdragen een brug slaan onmogelijk is. We geloven in hun toegevoegde waarde. Door dialogen aan te gaan zijn we van mening bij te dragen aan perspectiefverandering bij partijen die minder open staan voor nieuwkomers.

Uitgangspunten

 • Gelijkwaardig (egoloos) werken
 • Uitgaan van (online en offline) natuurlijke netwerkvorming
 • Elk individu is uniek en kan waardevol bijdragen aan de maatschappij
 • Politiek sensitief communiceren; zich inleven in verschillende belangen
 • Informatie over elkaars achtergrond en cultuur en ‘bruggen slaan’ tussen partijen vergroot het onderling begrip, vertrouwen en verlaagt drempels om met elkaar in contact te treden
 • Samenwerken met nieuwkomers zelf

Rollen Yalla Foundation

 • Kwartiermaken& verbinden (online en offline)
 • Motiveren en aanleren “interactie met elkaar is essentieel voor integratie”
 • Aanjagen van ‘samenlevingsopvang’
 • Fungeren als laagdrempelige vraagbaak voor de doelgroepen waardoor de vragendruk ook bij organisaties verkleint

Concrete praktische voorbeelden van bereikte doelen:

 • Matching van ontelbaar veel nieuwkomers met Nederlanders, organisaties, initiatieven en cursussen die al bestaan in Nederland en/of Nijmegen die passen bij de wensen, het talent en de vaardigheden van de nieuwkomer. Denk bijvoorbeeld aan een apotheker die inmiddels een traineeship heeft bij Synthon in Nijmegen, of een bekende Syrische kunstenaar die ruimte kreeg bij de kunstenaarsgroep Nijmeegse Realisten tijdens zijn verblijf in Heumensoord, het aanjagen en toeleiden van vele nieuwkomers naar informele taalondersteuning.
 • Indien passende initiatieven niet bestaan, aanjagen van vele burgerinitiatieven: zoals uitnodigingen van culturele instanties waarbij niet alleen nieuwkomers welkom zijn maar koppels van nieuwkomers met Nijmegenaren (Go Short, Oranjepop), Honig, Vasim.
 • Verstrekking van (gefactcheckte) informatie van verschillende nationale en lokale partijen naar zowel nieuwkomers, maar ook aan de ontvangende samenleving.
  Dat kan gaan over uiteenlopende onderwerpen die integratie bevorderen en de draagkracht van Nederlandse ontvangende samenleving vergroot. Denk bijvoorbeeld aan lokale activiteiten, festivals, initiatieven en Nederlandse maar ook buitenlandse gebruiken, cultuur, verkeersregels, welke organisaties wat doen, procedures, huisvesting, de sociale kaart, taalinitiatieven en alle andere informatie – zoveel als mogelijk in verschillende talen.
 • Versterking van de draagkracht in de ontvangende samenleving; aanjagen van vrijwilligersinitiatieven voor zowel nieuwkomers als de ontvangende samenleving; verbinden van vrijwilligers onderling en verlagen van de drempel voor mensen om met elkaar in contact te treden.

1. Onlinetools die we willen handhaven en/of doorontwikkelen waarmee geïnformeerd kan worden en verbindingen via kunnen ontstaan

a. Website:

 • Yallafoundation.nl
  (nu nog, oude versie: welcometonijmegen.wordpress.com)

  Sterk verzamelpunt van zowel nationale als lokale informatie voor zowel omwonenden, Nederlanders, nieuwkomers en per gemeente lokale informatie over initiatieven en organisaties, inburgering, integratie, cultuur etc. Deze meertalige website willen we graag ontwikkelen tot een platformwaarop Nederlandse maar ook nieuwkomer-initiatieven samenkomen: maar waarmee ook antwoorden gevonden kunnen worden op vragen van Nijmeegse burgers / vrijwilligers, EN vluchtelingen in de noodopvang of het ACZ.
  Talen: Engels, Arabisch en indien mogelijk Tinigrya.
  Concrete activiteiten: contentontwikkeling, afstemmen op de doelgroep, websiteontwikkeling, vertaling en continue webmasteractiviteiten.

b. Facebookgroepen:

 • Refugees in Netherlands Nijmegen (door te ontwikkelen tot 7500 groepsleden)
  Met deels Nederlanders, deels nieuwkomers
 • Independent Volunteers Nijmegen (door te ontwikkelen tot 200 groepsleden)
  Met en voor actieve niet aan organisaties gelieerde vrijwilligers en burgers
  Concrete activiteiten: dagelijks adminnen.

c. Facebookpagina:

 • Welcometo Nijmegen (door te ontwikkelen tot 9000 volgers)
  Draagvlakvergroten in Nijmegen, vergroten van de verwelkoming van de ontvangende samenleving, vrijwilligers werven, infomeren.
  Concrete activiteiten: dagelijks adminnen.

d. Het voeren van off- en online Yalla-gesprekken

Persoonlijke vragen beantwoorden, en kleine groepen verwijzen; motiveren, informeren.Zowel vrijwilligers, burgers, nieuwkomers, professionals, organisaties. Keuze: op basis van aanvraag en signalering.

Ons plan is om ten minste 5 nieuwkomers per week actief te motiveren en informeren over hoe zich actief te bewegen, interacteren, en een netwerk op te bouwen in en om Nijmegen. Met een piek tijdens de beginperiode van de noodopvang in het Belastingkantoor.

Nieuwkomers
Op het moment dat we actief in contact komen met nieuwkomers, vragen we nadrukkelijk om wat hun talent en wensen zijn, t.a.v. (vrijwilligers)werk en informeren, verwijzen en ondersteunen daarbij de off- en online ontwikkeling van een passend netwerkop een manier waarop zoveel mogelijk interactie en integratiekansen ontstaan. Daarna volgt een follow-up en eventueel een beloning wanneer zij zich zichtbaar inzetten om andere nieuwkomers om hen heen te motiveren ook de stappen te nemen: door bijvoorbeeld hen een integratietraject aan te bieden (dit is ons al in drievoud aangeboden door een bureau), uitnodigen voor culturele activiteiten, of hen uit te nodigen bij voor hen relevante bijeenkomsten. Op deze manier willen we hen ook verbinden aan onze doelen en stichting.

Nijmegenaren en organisaties

Daarbij duiden we aan zowel de nieuwkomers als de vrijwilligers en organisaties eromheen de toegevoegde waarde van interactie en netwerkopbouw.Vrijwilligers en vrijwilligers verbonden aan organisaties willen we daarbij indien nodig een spiegel voorhouden: hoe kun je beter werken met altijd het belang en de wensen van de nieuwkomer voorop? Vraaggericht? Vaak betekent dat in de praktijk: verbreed je blik, wees flexibel, werk samen, open deuren en help verbindingen tot stand te laten komen, werk niet afgeschermd van de buitenwereld.

e. Vraaggericht bruggen slaan / verbinden tussen nieuwkomers en:
– Evenementen

– Personen

– (Bestaande) initiatieven

– Organisaties

Waardoor een meerwaarde voor beide partijen ontstaat.
Denk aan: het mogelijk maken van het kunstwerk van Oussama Diab, als dank voor Nijmegen. Toeleiding naar bestaande evenementen zoals Go Short etc.
               

f. Onderzoek integration gap

Wat is de achtergrond en de wens van de Syrische en Eritrese nieuwkomers als het gaat om integratie? Hoe is dat te duiden afzettend tegen wat ‘de ontvangende samenleving’ van nieuwkomers verwacht? Eventueel kan een vervolgdiscussie zijn: wat zijn de juiste tools om dit ‘gat’ te verkleinen?Respondenten:Syrische (en evt. Eritreese) nieuwkomers in 2015, 2016, 2017. M.m.v. de RU: Catrien Notermans (antropologie) en Marcel Lubbers (sociologie) en onze contacten bij Antropologie in Amsterdam zou Yalla Foundation graag dit onderzoek voortzetten m.m.v. Gemeente Nijmegen. Het zou, met deels respondenten die gekoppeld zijn aan Nijmegen, meer inzicht kunnen verschaffen.

Locatie

Om bovenstaande activiteiten uit te voeren op een goede manier, is het nodig om regelmatig en continu opvanglocaties te bezoeken en statushouders en mensen van organisaties in het veld te spreken – een-op-een of in kleine groepen. Liefst doen we dit vanuit een vaste uitvalsbasis: een werkfaciliteit met een informele huiskamersfeer die centraal gelegen is.

Randactiviteiten met niet-lokale focus:

Naast bovenstaande lokaal gefocuste werkzaamheden, werken we aan de ontwikkeling van andere platforms met nationale focus, en in andere gemeenten. Deze ontwikkeling vindt op de achtergrond plaats en valt dan ook voor nu buiten dit subsidievoorstel:

 • Facebookgroep Refugees in The Netherlands (800)
  Nationaal relevante informatie
 • Diverse lokale facebookgroepen rondom opvanglocaties (momenteel 40)
 • Facebookgroep Refugees got Talents

Wij zoeken steun in de vorm van …

Een basis om te kunnen starten (het risico te nemen vanwege huidig werk) om voor ten minste 3 jaar vooruit te kunnen – per zomer 2016. Van de gemeente Nijmegen zoeken we daarom financiële en immateriële support in de vorm van:

Immateriële support

 • Positie als serieuze partner binnen de plannen rondom nieuwkomers
 • Een fysieke plek helpen te vinden van waaruit we ontmoetingen kunnen aanjagen
 • De regionale en landelijke rol van de stichting erkennen – ook richting partners als COA, VNG en nationaal gericht op het ministerie en landelijke fondsen