Yalla Policy plan

Policy Plan YALLA Foundation

OMSCHRIJVING Yalla Foundation

Yalla Foundation jaagt zowel online als offline, één-op-één en grootschaliger ontmoetingen aan tussen nieuwkomers en Nederlanders. Yalla Foundation informeert en verwijst daarbij partijen en verbindt niet alleen individuele nieuwkomers, maar ook gewone burgers en omwonenden, vrijwilligers, initiatieven, werkgevers en organisaties met elkaar. Altijd met twee focusgebieden voorop:  betekenisvolle ‘relaties’ bouwen zo dat de nieuwkomer sneller integreert in de samenleving en deze samenleving geïnformeerd is, een reëel beeld heeft van de nieuwkomers en hen kan verwelkomen.

Yalla betekent in het Arabisch: kom op! En is tevens een van de eerste woorden die vrijwilligers leren in de omgang met Arabisch sprekende nieuwkomers. Ook Eritreeërs kennen de betekenis vaak. Het appelleert bovendien aan zelf het heft in handen nemen! En dat maken we mogelijk.

Doelgroep: beide kanten

 • Nieuwkomers in Nijmegen (noodopvang/POL, AZC, statushouders)
 • Nijmegenaren in de brede zin van het woord, inclusief het minder verwelkomende deel, vrijwilligers en omwonenden

1.    Organisaties en werkgevers in de stad

De pagina Welcome to Nijmegen draaide vanaf dag 1 van de bekendmaking van de komst van noodopvang Heumensoord op volle toeren. De organisaties werkzaam op en rondom de opvang konden meeliften op het enorme bereik van met name de pagina Welcome to Nijmegen als het ging om het werven van vrijwilligers of goederen. Vanaf de eerste dag van de opening van Heumensoord ontstond het online platformRefugees in Netherlands Nijmegen, maar direct daarna bleek ook een aparte vrijwilligersgroep en website zeer nodig. Al snel bleek dat vele Nijmegenaren vrijwilligerswerk wilden verrichten of iets wilden betekenen, maar niet altijd via de gebaande paden: officieel via STIP, Rode Kruis en dergelijke. Men zag de gaten die vielen tussen de officiële organisaties en hun taakstellingen en velen bleken op een moderne en sociale manier genegen contact te leggen met de tijdelijke bewoners op Heumensoord. Zij voelden zich vaak geen vrijwilligers, want raakten ook vaak onderling bevriend.

STIP, maar ook het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, GGD, en het landelijke Rode Kruis vroegen of ze gebruik konden maken van het bereik van de pagina Welcometo Nijmegen of de groep Refugees in Netherlands Nijmegen voor hun doelen: kledinginzameling, informatie verspreiden, vrijwilligers of personeel werven. Ook kleinere initiatieven en grotere organisaties zoals Welcome diner, Stichting Gast en de Radboud Universiteit vroegen via ons geregeld om Nijmegenaren of gasten op Heumensoord te bereiken. Zowel on- als offline.

Netwerk bouwen

Al snel werden Hendrik-Jan Derksen, Marinka Dohmen en Younes Younes van alle kanten bevraagd en droegen ze gevraagd maar meestal ongevraagd bij aan het kenbaar maken van de behoefte en positie van de gasten én Nijmegenaren en spendeerden veel van hun tijd aan het bevredigen van de steeds veranderende informatiebehoefte en het bieden en aanjagen van hulp bij kleine problemen (individuele zaken) zoals kleding of telefoonreparaties, en het motiveren en stimuleren van het leggen van contact met Nederlanders om integratie te starten en bevorderen. Het zorgde voor het opbouwen van een sociaal en ookprofessioneel netwerk rondom nieuwkomers waarvoor geen instantie in het leven was geroepen, vooral niet voor de noodopvang.Veel bewoners ervoeren het als essentieel pluspunt en waardevolle tijdsbesteding tijdens hun verblijf.Ook Nijmegenaren die deze contacten aangingen met elkaar, en met nieuwkomers, zagen het als een meerwaarde.

“Thankyousomuch, your site made thisstaybearable! I didn’t feel like a refugeeduringmyvisits at Dutch people’shouses. Without youreffortthiswouldn’t have happenedand life in the camp would have been unbearable!

Vertrouwenspersoon

De groep werd strikt geleid door de admins (groepsmanagers), en zij  hielden de groepen en pagina’s continu in de gaten: geen religie, geen politiek, geen foute informatie verspreiden en spanningen onderzoeken, en ze gingen de dialoog aan. Bovendien fungeerden ze naarmate de tijd vorderde meer en meer als vertrouwenspersoon. Ze kregen zo zicht op de organisaties en problemen, informatiebehoefte en uitdagingen. Deze informatie was echter vaak zeer moeilijk vindbaar, ook nationale informatie, en niet beschreven op een doelgroepgerichte manier zodat de informatie goed aankwam. Om goed te kunnen verwijzen op vaak gestelde vragen, stelden ze benodigde informatie beschikbaar op de site welcometonijmegen.wordpress.com: voor zowel gasten als Nijmegenaren die wilden helpen.

Er zijn minstens 3000 persoonlijke vragen beantwoord in persoonlijke berichten en ontelbaar veel vragen beantwoord op de groep zelf. FAQ-informatie stond op de website. We stuurden mensen door naar organisaties indien nodig. Ook zijn er vele kleine en grotere initiatieven aangejaagd, gekoppeld en geadviseerd … Altijd met in het achterhoofd de meerwaarde en veiligheid voor de mensen waarom het ging: omwonenden, vluchtelingen, organisaties, vrijwilligers, burgers. Nu na sluiting van Heumensoord gaat dit vrolijk door: nog steeds weten vluchtelingen, AZC-bewoners, statushouders en Nijmegenaren ons te vinden. Ook landelijk wordt ons advies vaak gewaardeerd en werken we aan de ontwikkeling van niet-lokale groepen.

Nader onderzoek naar de ‘integration gap’ van huidige nieuwkomers is nodig

Als het gaat om de achtergrond van statushouders, of gasten, gaat Yalla Foundation uit van een integration gap: er zit namelijk een groot verschil in wat wij als Nederlanders verwachten en van een geïntegreerde statushouder (t.a.v. van onderwerpen waarover we ons zorgen maken) en mogelijkheden in de praktijk vs zijn eigen achtergrond, mogelijkheden en wensen ten aanzien van zijn eigen integratie. Religie en achtergrond spelen hierbij een grote rol.

Omdat ons dit opviel tijdens de Heumensoordperiode zijn we een wetenschappelijk onderzoek gestart, uitgaande van cultuurverschillen, in samenwerking met de Radboud Universiteit (sectie Antropologie en Sociologie). Door tijdgebrek is de voorbereiding van dit onderzoek stil komen te liggen rond maart, toen ook duidelijk werd dat de noodopvang eerder zou gaan sluiten. Toch zijn we van mening dat inzicht in de wensen , mogelijkheden, uitgangspunten en achtergrond van nieuwkomers essentieel is om een reële blik vanuit Nederlanders te ontwikkelen en de juiste insteek te overzien m.b.t. stimulans van integratie en participatie.

Aansluiting op lokale uitgangsnotitie

Het raadsvoorstel ‘Nijmeegse aanpak verhoogde instroom vluchtelingen 2016/2017’  is aangenomen in de gemeenteraad. De stad Nijmegen wil een stap naar voren zetten en een sociale en gastvrije stad zijn voor nieuwkomers (statushouders) in al dan niet tijdelijke woonvoorzieningen en eventuele toekomstige nieuwe tijdelijke gasten in de (nood)opvang of AZC. We denken dat we met onze plannen, naast de bijdrage aan het bevorderen van sociale cohesie en participatie en integratiekansen,  een continue innovatieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen in de uitgangsnotitie, en zouden dan ook graag als partner gezien worden op bij de volgende fases/doelgroepen:

 • Asielzoekers in de noodopvang en/of crisisopvang
 • Asielzoekers die tijdens de procedure of met status in AZC of die zich in Nijmegen wonen met een zelfzorgarrangement ( ZZA-regeling)
 • Statushouders

Aan welke doelen in de uitgangsnotitie (direct daaruit gekopieerd) kunnen we in meer of mindere mate bijdragen?

 • Creëren en behouden van draagvlak rondom opvanglocaties
 • Communicatie in de wijk(en)
 • Leefbaarheid en veiligheid in de wijk bevorderen
 • Stimuleren van burgerinitiatief
 • Integratie start in de opvanglocatie / snelle start inburgering
 • Gemengde bewoning huisvestingslocaties bevorderen (communicatie)
 • Bevordering van integratie
 • Parallelle aanpak inburgering stimuleren
 • Samenwerking partners bevorderen
 • Inzicht in de onderwijs- en achtergrondinformatie van vergunninghouders
 • Stimuleren van burgerinitiatief rondom geclusterd wonen
 • Gebruikmaken van bestaande voorzieningen (toeleiding) 

Aansluiting op wetenschappelijk onderzoek en nationaal beleid

Belang sociaal netwerk

‘De aanwezigheid van een sociaal netwerk vormt een cruciale factor voor het (herstel van) psychisch welbevinden van mensen met geweldservaringen. Naarmate dit netwerk meer aanwezig is en de vluchteling meer sociale steun kan krijgen, zal hij minder snel psychische klachten ontwikkelen of hiervan herstellen. Een tweede beschermende factor is de manier van coping. Het actief aangaan van contacten en opzoeken van activiteiten zorgt ervoor dat de vluchteling weer controle over zijn eigen leven terugkrijgt en meer vertrouwen heeft in zichzelf en de toekomst.’

(bron: Pharos centre for Health Differences:

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/asielzoekers-en-vluchtelingen/vluchtelingen, maart 2016)

Geen tijd te verliezen: van opvang tot integratie van asielmigranten

‘Door gelijktijdig te werken aan huisvesting, taalverwerving, opleiding en werk verliezen overheden bij de integratie van asielmigranten met een status zo min mogelijk kostbare tijd.’

Advies:
– Gebruik de periode in de opvang
– Snellere huisvesting statushouders
– Een parallelle aanpak voor taal, onderwijs en werk
– Een Nederlands diploma verkrijgen stimuleren
– Verbind relevante partijen snel
– Maak zo mogelijk gebruik van ‘in group people’ zoals voormalig vluchtelingen bij initiatieven

“Persons from the own group of status holders and (upcoming) refugee organizations can contribute to the implementation of integration policy and at creating goodwill among the local society. It will take some investment: they need financial support to be able to play a role in the successful integration of the group.”(Bron: WRR Policy Brief 41)

Doelen Yalla Foundation

 • Mogelijkheden vergroten tot het versneld opbouwen van een relevant sociaal EN PROFESSIONEEL netwerk voor de nieuwkomer (vrijwilligers, vrienden, vrijwilligerswerk, ervaringsplekken en werk)
 • Versterken van de eigen kracht en motivatie van de nieuwkomers om een betekenisvol leven op te bouwen in Nederland, waardoor iemand op kan klimmen op de participatieladder
 • Verkleining van de kloof tussen nieuwkomers en autochtonen (wederzijds begrip vergroten)
 • De verwelkomende maatschappij en sociale cohesie aanjagen in de stad, en rondom huisvestingsplekken in het bijzonder

Alles met als doel: integratiekansen vergroten / verbeteren. Yalla Foundation wil daarom actief blijven bouwen aan online én offline communities, blijven informeren en verbinden van partijen, en kijken waar we invloed kunnen uitoefen om obstakels te omzeilen of weg te nemen. We hanteren daarbij een sterke en verbindende en op individuele hulp en toenadering gebaseerde on- en offline strategie. We werken altijd samen met nieuwkomers van verschillende nationaliteiten in de stad, omdat we ervan uitgaan dat zonder wederzijds begrip en ‘ingroup’ bijdragen een brug slaan onmogelijk is. We geloven in hun toegevoegde waarde. Door dialogen aan te gaan zijn we van mening bij te dragen aan perspectiefverandering bij partijen die minder open staan voor nieuwkomers.

Uitgangspunten

 • Gelijkwaardig (egoloos) werken
 • Uitgaan van (online en offline) natuurlijke netwerkvorming
 • Elk individu is uniek en kan waardevol bijdragen aan de maatschappij
 • Politiek sensitief communiceren; zich inleven in verschillende belangen
 • Informatie over elkaars achtergrond en cultuur en ‘bruggen slaan’ tussen partijen vergroot het onderling begrip, vertrouwen en verlaagt drempels om met elkaar in contact te treden
 • Samenwerken met nieuwkomers zelf

Rollen Yalla Foundation

 • Kwartiermaken& verbinden (online en offline)
 • Motiveren en aanleren “interactie met elkaar is essentieel voor integratie”
 • Aanjagen van ‘samenlevingsopvang’
 • Fungeren als laagdrempelige vraagbaak voor de doelgroepen waardoor de vragendruk ook bij organisaties verkleint

Concrete praktische voorbeelden van bereikte doelen:

 • Matching van ontelbaar veel nieuwkomers met Nederlanders, organisaties, initiatieven en cursussen die al bestaan in Nederland en/of Nijmegen die passen bij de wensen, het talent en de vaardigheden van de nieuwkomer. Denk bijvoorbeeld aan een apotheker die inmiddels een traineeship heeft bij Synthon in Nijmegen, of een bekende Syrische kunstenaar die ruimte kreeg bij de kunstenaarsgroep Nijmeegse Realisten tijdens zijn verblijf in Heumensoord, het aanjagen en toeleiden van vele nieuwkomers naar informele taalondersteuning.
 • Indien passende initiatieven niet bestaan, aanjagen van vele burgerinitiatieven: zoals uitnodigingen van culturele instanties waarbij niet alleen nieuwkomers welkom zijn maar koppels van nieuwkomers met Nijmegenaren (Go Short, Oranjepop), Honig, Vasim.
 • Verstrekking van (gefactcheckte) informatie van verschillende nationale en lokale partijen naar zowel nieuwkomers, maar ook aan de ontvangende samenleving.
  Dat kan gaan over uiteenlopende onderwerpen die integratie bevorderen en de draagkracht van Nederlandse ontvangende samenleving vergroot. Denk bijvoorbeeld aan lokale activiteiten, festivals, initiatieven en Nederlandse maar ook buitenlandse gebruiken, cultuur, verkeersregels, welke organisaties wat doen, procedures, huisvesting, de sociale kaart, taalinitiatieven en alle andere informatie – zoveel als mogelijk in verschillende talen.
 • Versterking van de draagkracht in de ontvangende samenleving; aanjagen van vrijwilligersinitiatieven voor zowel nieuwkomers als de ontvangende samenleving; verbinden van vrijwilligers onderling en verlagen van de drempel voor mensen om met elkaar in contact te treden.

A. activiteitenoverzicht

1. Onlinetools die we willen handhaven en/of doorontwikkelen waarmee geïnformeerd kan worden en verbindingen via kunnen ontstaan

a. Website:

 • Yallafoundation.nl
  (nu nog, oude versie: welcometonijmegen.wordpress.com)

  Sterk verzamelpunt van zowel nationale als lokale informatie voor zowel omwonenden, Nederlanders, nieuwkomers en per gemeente lokale informatie over initiatieven en organisaties, inburgering, integratie, cultuur etc. Deze meertalige website willen we graag ontwikkelen tot een platformwaarop Nederlandse maar ook nieuwkomer-initiatieven samenkomen: maar waarmee ook antwoorden gevonden kunnen worden op vragen van Nijmeegse burgers / vrijwilligers, EN vluchtelingen in de noodopvang of het ACZ.
  Talen: Engels, Arabisch en indien mogelijk Tinigrya.
  Concrete activiteiten: contentontwikkeling, afstemmen op de doelgroep, websiteontwikkeling, vertaling en continue webmasteractiviteiten.

b. Facebookgroepen:

 • Refugees in Netherlands Nijmegen (door te ontwikkelen tot 7500 groepsleden)
  Met deels Nederlanders, deels nieuwkomers
 • Independent Volunteers Nijmegen (door te ontwikkelen tot 200 groepsleden)
  Met en voor actieve niet aan organisaties gelieerde vrijwilligers en burgers
  Concrete activiteiten: dagelijks adminnen.

c. Facebookpagina:

 • Welcometo Nijmegen (door te ontwikkelen tot 9000 volgers)
  Draagvlakvergroten in Nijmegen, vergroten van de verwelkoming van de ontvangende samenleving, vrijwilligers werven, infomeren.
  Concrete activiteiten: dagelijks adminnen.

d. Het voeren van off- en online Yalla-gesprekken

Persoonlijke vragen beantwoorden, en kleine groepen verwijzen; motiveren, informeren.Zowel vrijwilligers, burgers, nieuwkomers, professionals, organisaties. Keuze: op basis van aanvraag en signalering.

Ons plan is om ten minste 5 nieuwkomers per week actief te motiveren en informeren over hoe zich actief te bewegen, interacteren, en een netwerk op te bouwen in en om Nijmegen. Met een piek tijdens de beginperiode van de noodopvang in het Belastingkantoor.

Nieuwkomers
Op het moment dat we actief in contact komen met nieuwkomers, vragen we nadrukkelijk om wat hun talent en wensen zijn, t.a.v. (vrijwilligers)werk en informeren, verwijzen en ondersteunen daarbij de off- en online ontwikkeling van een passend netwerkop een manier waarop zoveel mogelijk interactie en integratiekansen ontstaan. Daarna volgt een follow-up en eventueel een beloning wanneer zij zich zichtbaar inzetten om andere nieuwkomers om hen heen te motiveren ook de stappen te nemen: door bijvoorbeeld hen een integratietraject aan te bieden (dit is ons al in drievoud aangeboden door een bureau), uitnodigen voor culturele activiteiten, of hen uit te nodigen bij voor hen relevante bijeenkomsten. Op deze manier willen we hen ook verbinden aan onze doelen en stichting.

Nijmegenaren en organisaties

Daarbij duiden we aan zowel de nieuwkomers als de vrijwilligers en organisaties eromheen de toegevoegde waarde van interactie en netwerkopbouw.Vrijwilligers en vrijwilligers verbonden aan organisaties willen we daarbij indien nodig een spiegel voorhouden: hoe kun je beter werken met altijd het belang en de wensen van de nieuwkomer voorop? Vraaggericht? Vaak betekent dat in de praktijk: verbreed je blik, wees flexibel, werk samen, open deuren en help verbindingen tot stand te laten komen, werk niet afgeschermd van de buitenwereld.

e. Vraaggericht bruggen slaan / verbinden tussen nieuwkomers en:
– Evenementen

– Personen

– (Bestaande) initiatieven

– Organisaties

Waardoor een meerwaarde voor beide partijen ontstaat.
Denk aan: het mogelijk maken van het kunstwerk van Oussama Diab, als dank voor Nijmegen. Toeleiding naar bestaande evenementen zoals Go Short etc.
             

f. Onderzoek integration gap

Wat is de achtergrond en de wens van de Syrische en Eritrese nieuwkomers als het gaat om integratie? Hoe is dat te duiden afzettend tegen wat ‘de ontvangende samenleving’ van nieuwkomers verwacht? Eventueel kan een vervolgdiscussie zijn: wat zijn de juiste tools om dit ‘gat’ te verkleinen?Respondenten:Syrische (en evt. Eritreese) nieuwkomers in 2015, 2016, 2017. M.m.v. de RU: Catrien Notermans (antropologie) en Marcel Lubbers (sociologie) en onze contacten bij Antropologie in Amsterdam zou Yalla Foundation graag dit onderzoek voortzetten m.m.v. Gemeente Nijmegen. Het zou, met deels respondenten die gekoppeld zijn aan Nijmegen, meer inzicht kunnen verschaffen.

Locatie

Om bovenstaande activiteiten uit te voeren op een goede manier, is het nodig om regelmatig en continu opvanglocaties te bezoeken en statushouders en mensen van organisaties in het veld te spreken – een-op-een of in kleine groepen. Liefst doen we dit vanuit een vaste uitvalsbasis: een werkfaciliteit met een informele huiskamersfeer die centraal gelegen is.

Randactiviteiten met niet-lokale focus:

Naast bovenstaande lokaal gefocuste werkzaamheden, werken we aan de ontwikkeling van andere platforms met nationale focus, en in andere gemeenten. Deze ontwikkeling vindt op de achtergrond plaats en valt dan ook voor nu buiten dit subsidievoorstel:

 • Facebookgroep Refugees in The Netherlands (800)
  Nationaal relevante informatie
 • Diverse lokale facebookgroepen rondom opvanglocaties (momenteel 40)
 • Facebookgroep Refugees got Talents

Wij zoeken steun in de vorm van …

Een basis om te kunnen starten (het risico te nemen vanwege huidig werk) om voor ten minste 3 jaar vooruit te kunnen – per zomer 2016. Van de gemeente Nijmegen zoeken we daarom financiële en immateriële support in de vorm van:

Immateriële support

 • Positie als serieuze partner binnen de plannen rondom nieuwkomers
 • Een fysieke plek helpen te vinden van waaruit we ontmoetingen kunnen aanjagen
 • De regionale en landelijke rol van de stichting erkennen – ook richting partners als COA, VNG en nationaal gericht op het ministerie en landelijke fondsen

Financiële support

 • Subsidie voor directe de start in Nijmegen in 2016, zo snel als zou kunnen, gekoppeld aan een subsidie voor de periode daarna (ten minste 3 jaar)
 • Helpen vinden van ontwikkelingssubsidie (VNG?) voor het verder nationaal uitrollen van niet-lokale spin-offs

Conclusie personeelsinzet

 • Benodigd aantal uren: ten minste 2 FTE
 • Voor werkzaamheden die hieraan raken, of een piek aan inzet benodigen, betrekken we bovendien andere vrijwilligers, maar willen we ook meewerkende stagiaires aan ons verbinden, van opleidingen zoals Cultureel Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Communicatie. Vanaf september 2016 of zo snel als mogelijk.
  Op dit moment hebben we voor een dag per week al een stagiaire van Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de HAN.
  Rekenprijs: stagevergoeding van 200,- per maand
 • Fondsenwerving, zie 8. Moeten we hiervoor tijd inruimen?
 • Stagebegeleiding kost ook tijd

3.    Samenwerkende partners

In de periode voorafgaand aan de subsidieaanvraag, rondom Heumensoord, zijn we veel samenwerkingen aangegaan met personen van organisaties rondom vluchtelingenopvang, culturele organisaties, stichtingen in de stad, mede doordat we ons al van een groot bestaand netwerk kunnen bedienen. Altijd met als doel: wat is het beste voor de nieuwkomer. Deze contacten hebben we vaak diverse keren ontmoet of online contact mee gehad. We joegen activiteiten aan, stelden vragen die we vervolgens aan derden beantwoorden of hielpen hen doelen te behalen door ons bereik beschikbaar te stellen.

Denk bijvoorbeeld aan de politie (wijkagenten Heumensoord), Rode Kruis / Kledingbank / Refugees Buddy App, COA, Radboud Universiteit, Gemeente, HAN University of Applied Sciences, GGD, tandartsen, Honig, Vasem, LUX, Go Short, Oranjepop, Bachkoor, De Plak, Stichting Gast,  Dokters van de Wereld, VOX/studentenorganisaties en -initiatieven, kunstenaarscollectieven, zzp’ers, integratiebureaus, politieke partijen, vrijwilligers en vrijwilligersinitiatieven zoals Droge Voeten Nijmegen – RePowerParty – Just People – Open Coffee, burgers, VWN, STIP, taalaanbieders en ook landelijke initiatieven zoals andere opvangcommunities in het land, en specifieke op vluchtelingen gerichte projecten van het Rode Kruis, Hackyourfuture (ICT’ers werven), Refugee Startforce, Vluchtelingen Welkom, Nacht van de Vluchteling, en anderen.

We zijn ervan overtuigd dat dit soort samenwerkingen in het belang zijn van Nijmegen EN de nieuwkomers en zullen dan ook samenwerkingen blijven zoeken en aanjagen op vele vlakken om integratiekansen te vergroten waar mogelijk. Altijd met als doel: wat is het beste voor de nieuwkomer, wat heeft hij of zij nodig om verder te komen, ongeacht de precieze taakomschrijving en afbakeningen van de organisaties of initiatieven. We sluiten daarbij geen enkele partij uit en willen ons ‘onafhankelijk’ bewegen in en over de randen van het huidige werkveld.

4.    Maatschappelijk effect

Nieuwkomers

Een platform en informatie bieden en verbindingen aanjagen waardoor vluchtelingen (zelfs al in de noodopvangfase)en statushouders eerdere en betere mogelijkheden krijgen om in aanraking kunnen komen met Nederlanders, daarover worden we trouwens bijna dagelijks door nieuwkomers gelauwerd.

Met zegt: “De organisaties bieden de basic benodigdheden, zoals bed, bad en brood in de noodopvang, of groepsactiviteiten in of rondom AZC’s. Maar door Yalla (met name de groep Refugees) kunnen mensen vanuit hun eigen initiatief net dat beetje extra bereiken: individuele focus, contacten op basis van talent en passie, laagdrempelige ontmoetingen zelf regelen of kleine problemen zelf oplossen. Het biedt meer mogelijkheden om erop uit te trekken, een netwerk op te bouwen.”

Nijmegenaren

Niet alleen draagt dit bij aan sociale cohesie tussen zowel nieuwkomers als Nijmegenaren en onderling, het voedt participatie en burgerinitiatieven en draagt bij aan het creëren van draagvlak voor nieuwkomers.

Voor de overheid zien we dan ook de volgende voordelen:

Nijmegenaren en organisaties zetten voor ons/de nieuwkomers tal van donaties in, denk aan:

– Netwerk
– Tijd
– Kennis en expertise
– Goederen en diensten
– Entreebewijzen
– Etc.

Naast een vraag aan de Gemeente Nijmegen vragen we andere subsidie- en fondsenverstrekkers om bij te dragen aan ons doel door (deel)projecten te financieren. Op dit moment hebben we rondgebeld en quick-scans ingevuld online, waaruit blijkt dat (delen van) onze (extra) activiteiten voor funding in aanmerking zouden kunnen komen, zoals bij het Kansfonds of Wij zijn Nijmegen. Waar we ons op richten:

Echter dit fondsenwerven is een dagtaak die we nog niet in urenbesteding binnen de stichting hebben meegenomen. We moeten daarom kritisch kijken naar hoe we dit op korte en lange termijn gaan voortzetten.

April, 2016